Selecteer een pagina

Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Brabantzoekdag. Versie 2.3

A.Tickets

1) Bij het aanschaffen van een ticket c.q. deelname aan het evenement gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie. Alle tickets die verkocht worden, blijven altijd eigendom van de organisator. Is een deelnemer jonger dan 12 jaar, dient deelnemer schriftelijke toestemming van zijn/haar ouders c.q. voogd te hebben of deelnemen onder begeleiding voor deelname aan het evenement. Zonder deze voorwaarden is deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

2) a. Doorverkoop van tickets is alleen toegestaan bij onderling overleg tussen de deelnemer en de organisator.

b. Bij doorverkoop van de tickets zal de verkoper geen winstbejag mogen voeren en zal dezelfde prijs of lager gelden als bij de verkoop van het ticket door de organisator aan de deelnemer.

3) Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn sterfgevallen t/m eerstegraads familie en/of ziekte t/m eerstegraads familie. Let wel, je dient hiervoor wel een overlijdens- c.q. doktersverklaring aan ons toe te sturen. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur moeten afsluiten indien zij dit wensen (let op dekking voor reizen binnen Nederland en voor computerapparatuur).

4) Men dient de mail of print, als bewijs van betaling, ten alle tijden te kunnen tonen aan de organisatieleden. De organisatie en haar vrijwilligers zijn bevoegd om een bezoeker naar dit betalingsbewijs te vragen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onrechtmatig op de locatie verblijft, kan de bezoeker er voor kiezen om het terrein per direct te verlaten of alsnog een toegangsbewijs te kopen voor het ‘betalen aan de deur’ tarief. Dit tarief zal worden verhoogd met een boete van 25 euro.

B. Aansprakelijkheid

1) De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of vernieling van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan onder meer de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, stoelen, tafels, het sanitair, activiteiten, de infrastructuur, het parkeerterrein, overige deelnemers en andere externe partijen. Hierbij nadrukkelijk inbegrepen schade aan de gewassen of beplantingen.

2) Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van de grond/zoekterreinen tijdens het evenement. Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt tevens verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld en aangifte bij de politie. De verwachting van de organisator is dat de deelnemer zich naar behoren zal gedragen, zodat er geen negatieve gevolgen komen voor partners. Instructies van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.

3) Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Brabantzoekdag dan wel de vrijwilligers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

C. Alcohol/verdovende middelen

1) Op het evenement zullen alcoholhoudende dranken worden verkocht. Deze mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink met mate. Mocht een bezoeker onder invloed van alcohol overlast veroorzaken, dan zal deze van het evenement verwijderd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

2) Gebruik van hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden. Een ieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd zonder teruggave van toegangsgeld en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.

D. Gedrag

1) Het is niet toegestaan om drank, etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Het aanbrengen van reclame-uitingen en het uitdelen van goederen en goodies is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk overleg met de organisatie. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële waarschuwing en bij het negeren daarvan, verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.

2) Het is verboden zich op de evenementen te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling door gebruikers. Bij overtreding van deze regel zal door de organisatie of hiervoor aangewezen/bevoegde personen een waarschuwing geven. Bij herhaling van overtreding kan de toegang tot het evenement ontzegd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

3) In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de betrokkenen het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.

4) Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken/containers. Deze staan over het terrein verspreid. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook, zal worden bestraft: als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kan hem de opruimingskosten á 40 euro per uur in rekening worden gebracht.

5) Actief flyeren op en rondom het terrein is niet toegestaan. Onder flyeren wordt het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paalplakkers, muurplakkers en raamplakkers verstaan. Het verbod op flyeren is een verbod van zowel de gemeente en politie als de organisatie zelf. In het geval dat er illegaal flyeren wordt geconstateerd, zal de boete hiervoor 250 euro per flyer bedragen.

6) Enquêteren is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie. Hieronder vallen petities, enquêtes en vragenlijsten in elke vorm.

E. Media

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopname, wel of niet in opdracht, te maken of laten maken. Personen die voorkomen in de opnamen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

2) De organisatie is niet aansprakelijk voor beloften gemaakt door derden.

3) Beeld- en geluidsopnamen gemaakt op het evenement mogen enkel gebruikt worden voor nietcommerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist.

F. Prijzen

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal inschrijvingen.

2) De prijswinnaar dient de prijs op te halen tussen 11:00 en 14:00, prijzen die niet tijdig zijn geclaimd worden verloot aan andere deelnemers.

3) De ontvanger van een prijs is dezelfde persoon als de persoon die zich ingeschreven heeft of een door de winnaar aangegeven persoon, bedrijf of instantie.

G. Parkeren
Voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de eventuele verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

 

Brabantzoekdag 2018